Kordíky II.

 

Poznámka: Tento projekt prestavby vidieckeho domu bol vypracovaný na základe individuálnej objednávky. Projekt možno modifikovať pre ďalšie použitie, podľa požiadaviek ďalších objednávateľov, nakoľko nie je chránený exkluzivitou.

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE :

Navrhovaný rodinný dom je samostatne stojaci dvojpodlažný objekt bez podpivničenia.

Vstup aj vjazd na pozemok je z juhovýchodnej strany pozemku stavebníka z miestnej nespevnenej komunikácie. Hlavná orientácia domu je JV – SZ, čiže v smere spádnice terénu na pozemku. Architektonické riešenie prestavby rodinného domu, ako aj spevnených a nespevnených plôch a tiež sadových úprav na pozemku stavebníka, ktoré sú zobrazené v architektonickej štúdii a vo vizualizáciách, bude harmonicky zapadať do reliéfu terénu a miestnej vidieckej regionálnej architektúry. Spoločne s novo navrhovaným hospodársko-relaxačným objektom so „zelenou“ vegetačnou strechou a s lávkou prepojeným krbovým prístreškom s letnou terasou tak vznikne ucelený nadštandardný objekt prinášajúci nový kvalitatívny posun v bývaní na vidieku.

Hlavný vstupný priestor do rodinného domu je z JV strany chránený závetrím (ktoré vytvára samotná hmota objektu spolu s kvetinovými žľabmi lemujúcimi spevnené rampy chodníkov, resp. vjazdu do garáže, čím sa výrazne akcentuje vstup). Pozostáva zo zádveria s oddeleným vlastným šatníkom a botníkom. Šatník slúži na odloženie odevov a obuvi najmä pre hostí, prístup do neho je riešený posuvnými roll-door dverami. Ostatné alternatívne vstupy tvoria vedľajšie vstupy z pozemku stavebníka, z úrovne garážového prístrešku dva vstupy do technických miestností na SV strane, vstup z krytého dvora spod lávky do mini welness zo SZ strany, vstup do kuchyne cez krytú terasu z JV a z úrovne poschodia vstup cez lávku a schodiskovú pavlač do obytnej haly na poschodí zo SZ strany.

Prízemie (1.NP) rodinného domu spĺňa predovšetkým funkciu spoločenskú, ale je tu sústredená aj veľká časť technicko-hospodárskeho vybavenia a aj časť súkromno-odpočinková. Sú v ňom integrované: priestranný obytný priestor s rozdielnou úrovňou podlahy, ktorému dominuje krb „na mieru“ (v nižšej časti je obývačka a vyššej kuchyňa s jedálňou s východom na krytú terasu), zásobáreň sa nachádza pri schodisku (časť priamo pod schodmi a oproti odvetrávaná potravinová skriňa), priamočiare dvojramenné schodisko je navrhnuté s dostatočne priestrannou medzipodestou (nástupné rameno je z dvoch strán otvorené do obytnej haly poschodia). Vedľa schodiska sa nachádza hosťovská kúpeľňa s WC. Technická miestnosť 1 slúži ako kotolňa, prípravňa TÚV a strojovňa s agregátom pre solárny systém. Do garáže je navrhnutý prístup aj cez kryté závetrie. Pracovňa bude slúžiť aj ako audio miestnosť. Prístup do nej je navrhnutý z predsiene, tak ako aj do kúpeľne, mini welness so saunou a do technickej miestnosti 2. Tá bude slúžiť ako práčovňa, sušiareň a žehliareň. Mini welness je prepojený s relaxačnou zónou nachádzajúcou sa v diskrétne ukrytom dvore pod lávkou. Tu na drevenom rošte sú umiestnené kaďa s horúcou a kaďa so studenou vodou. V hospodársko-relaxačnom objekte osadenom v terénnom záreze sa nachádzajú: mini gym, vináreň s vinotékou a barom a ďalej pod oblúkovitou arkádou vstupy do dvoch sezónnych skladov (jeden z nich má vyhĺbenú jamu na zeleninu, v druhom sa uvažuje aj s uskladnením záhradného mobiliáru), vstup do priestrannej garáže s multifunkčným malotraktorom, dielňou a úložným priestorom a samostatný sklad na záhradné náradie. Celý tento objekt bude z časti prekrytý vegetačnou „zelenou“ strechou a z časti pochôdznou terasou určenou hlavne na oddych v priaznivom počasí (solárium kryté pevným zábradlím, strechou krbového prístrešku a „zelenou bariérou“ po okraji objektu a zhora spevňujúcim násypom bio-jazierka). Na druhom konci pri opornom múre sledujúcom prirodzený spád terénu bude voliéra a smerom ku krytej terase domu do poloblúku tvarovaná skalka. Nad priestorom mini gymu bude postavený atypický krbový prístrešok, ktorý bude výrazným architektonickým akcentom medzi dvorom a začínajúcou záhradou. S rodinným domom ho bude spájať prekrytá drevená lávka. Kamenná podmurovka s oblúčkovitými nikami a drevenými stĺpmi, rytmicky delené zábradlie pavlačového schodiska uzatvárajú zadné dvorové priečelie so štítovými múrmi a sedlovými strechami. Toto kryté vonkajšie schodisko vytvára alternatívny výstup do obytného podkrovia rodinného domu z priestoru zadného dvora, nakoľko sa predpokladá veľká frekvencia jeho využitia a aj praktický, či pragmaticky riešený prístup odľahčujúci prízemie (1.NP) prípadnými rušivými momentmi – presun detí za hrou a oddychom do záhrady a pod.

V obytnom podkroví na poschodí (bude sa jednať o totálnu sanáciu starého stavu a na novo postavenú časť objektu technológiou stĺpikového hrázdeného skeletu s výplňou z hlinených tvaroviek, resp. celodrevenú konštrukciu) sa nachádzajú tieto priestory súkromno-odpočinkového charakteru navrhnuté na základe racionálnych požiadaviek, ktoré zodpovedajú potrebám rodiny: tri detské izby (dve s priamym prístupom do oddeleného šatníku a jedna uprostred so šatňovými skriňami v predsieni), pričom každá z nich má vlastnú loggiu, resp. balkón, priestranná spálňa rodičov s oddeleným šatníkom a veľkou krytou terasou. Z obytnej podkrovnej haly s priznanou konštrukciou krovu sú prístupné nasledovné priestory: samostatné WC a tiež priestranná kúpeľňa a šatník s botníkom (je prekrytý pultovou strieškou – „dom v dome, resp. strecha pod strechou“). Čiastočne otvorený schodiskový priestor je osvetlený prostredníctvom haly a vikiera a tiež sám sprostredkúva denné svetlo cez stenové svetlíky do šatne rodičov a WC. Obytná hala v podkroví (štvorica stĺpov v jej ťažisku umožní napr. na trámce zavesiť osvetlenie alebo bytovú dekoráciu) je osvetlená cez schodiskový priestor, ale aj zhora ponad pultovú striešku šatníka pomerne vysoko umiestnenými oknami súmernými podľa hrebeňa strechy. Na krytej pavlači sa nachádza ešte menší sklad vhodný na uloženie náradia na upratovanie a pod.

Na SV strane objektu pozdĺž oplotenia pozemku je navrhnutá konštrukcia prístrešku (kontinuálne prekrytie strešnou krytinou – bridlicou) poskytujúca prístrešie pre ďalší automobil a množstvo uskladneného palivového dreva, resp. krytý pracovný priestor.

Autor nepodceňuje ani dizajn predného dvora od ulice, ktorého pôvodná fasáda (typový katalógový projekt) prejde výrazným redizajnom. Je navrhnutý bezbariérový prístup do záhrady, zadného dvora až logicky pod garážový prístrešok. Aj detaily, ako sú dekoratívne kvetinové žľaby, tvar zábradlí a obložiek okien a dverí, napomáhajú umocniť vidiecky charakter tohto objektu (resp. dvoch solitérnych objektov).

Pri hlavnej vstupnej bráne na pozemok stavebníka pri juhovýchodnom rohu sa vybuduje krytý priestor na pre kontajnery domového odpadu a zabudované združené meracie zariadenie, kameru na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. Veľké posuvné, resp. otváravé vráta (prejazd automobilov) a bránka pre peších budú navrhnuté oddelene.

Zámerom bolo vytvoriť hravú, dynamicky členenú hmotu dizajnovo vygradovanú do akcentov fasád s uskakujúcou hmotou, v kombinácii kvalitných povrchových materiálov prírodného charakteru, v kontinuite s podlažnosťou, v súlade so spádnicou terénu pozemku… Táto architektúra sa odkláňa od strohosti, ale zároveň rešpektuje polohu a klimatické pomery lokality. Je experimentom, ktorý vznikol po dlhej a intenzívnej komunikácii medzi stavebníkom a autorom návrhu.

Údaje o plochách stavebného objektu :

Obytná plocha 1.NP (rodinný dom): 84,44m2

Úžitková plocha 1.NP (rodinný dom): 184,05m2

Obytná plocha 2.NP (rodinný dom): 98,92m2

Úžitková plocha 2.NP (rodinný dom): 201,58m2

Úžitková plocha hospodársko-relaxačného objektu: 93,25m2

Celková obytná plocha: 183,36m2

Celková úžitková plocha rod. domu (bez spevnených plôch): 385,63m2

Celková zastavaná plocha rod. domu (bez spev. plôch): 236,50m2

Celková zastavaná plocha hosp.-relax. obj. (bez spev. plôch): 126,50m2