Objekt s 3 byt.jednotkami na Rebarborovej ul. v Bratislave

  1. Charakteristika územia stavby:

 

Objekt rodinného domu s tromi bytovými jednotkami (ďalej len rodinný dom) sa nachádza na parcelách č. 1269 a 1270, v katastrálnom území Vrakuňa, s výškovým osadením ±0,000=150mm nad úrovňou upraveného terénu, pričom plocha parcely je približne 653,40 m2. Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne, zo severozápadnej, juhozápadnej a juhovýchodnej strany je ohraničený susednými pozemkami a zo severovýchodnej strany miestnou komunikáciou. Pozemok je prístupný iba zo severovýchodnej strany, z ktorej je navrhnutý aj vstup na pozemok a do rodinného domu. V súčasnosti je pozemok takmer nezastavaný, iba vo východnej časti sa nachádza malý objekt (rozmery cca. 2,9 x 3,8m), ktorý bude odstránený. Zvyšný povrch pozemku tvorí trávnatá plocha a nízky krovinatý porast, t.j. na pozemku sa nachádzajú len menšie stromy, čiže s obvodom kmeňa do 40cm meranej vo výške 130cm nad zemou a krovinatý porast nepredstavuje väčšie plochy ako 10m2.

  1. Účel stavby a architektonické riešenie

 

Rodinný dom je navrhnutý, ako samostatne stojaci, nepodpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami (vrátane obytného podkrovia). V objekte sa nachádzajú 3 bytové jednotky a sú usporiadané tak, že byty naľavo a napravo vzhľadom na prostredný byt sú dispozične riešené v zrkadlovom obraze vzhľadom na priečnu os súmernosti predchádzajúcu bytom uprostred hmoty. Podkrovia všetkých troch bytov sú sprístupnené samostatnými schodiskami.

Vstup do všetkých bytov je navrhnutý zo severozápadu prostredníctvom spoločnej verandy. Bytové merače a zvončeky sa nachádzajú napravo od hlavného vstupu.

Prízemie každého z troch bytov pozostáva z nasledujúcich priestorov: zádverie so samostatným šatníkom a botníkom, umyváreň, priamo odvetrané WC, predsieň, schodisko na poschodie, komora, kuchyňa s jedálenským kútom, obývacia izba s krbom a čiastočne krytá terasa.

Obytné podkrovie všetkých troch bytov je sprístupnené prostredníctvom samostatných zmiešanočiarych schodísk. Na poschodí sa ďalej nachádzajú tieto miestnosti: kúpeľňa s WC, 3 izby, pričom jedna z nich má balkón orientovaný na juhovýchod. Byt uprostred má samostatný šatník. Všetky byty majú kotlíky umiestnené v kúpeľni s  WC na poschodí. Každý z bytov bude využívať aj odkladací priestor na povale, ktorý je sprístupnený výlezom s rebríkom, alebo nožnicovými schodmi. Pre 3 byty sú navrhnuté odstavné plochy pre 7 automobilov na spoločnom priestranstve sprístupnenom od ulice posuvnou bránou. Jedno z automobilových státí (7-me parkovacie miesto, najbližšie ku hlavnému vstupu do objektu) je dimenzované pre imobilného vodiča. Ďalšie dve státia sa nachádzajú v objekte dvojgaráže na pozemku vzdialenom cca 80m na parcele č. 1284/5 (viď. zmluva o budúcej zmluve, t.j. o prenájme parkovacieho miesta). V juhovýchodnom rohu pozemku je situované integrované miesto pre separovaný domový odpad.

Novostavbou objektov chce investor zabezpečiť bývanie pre 3 štvorčlenné rodiny. Výstavba je v súlade s územným plánom. Projekt je navrhnutý v súlade so súčasným architektonickým poznaním, takže tvarom a hmotou nenarúša okolité prostredie.

 

  1. Urbanistické riešenie

 

Stavebný objekt bude svojím severozápadným priečelím osadený 3,0m od hranice pozemku. Od juhozápadnej hranice  bude štítový múr objektu vzdialený 2,0m. Juhovýchodné priečelie s balkónmi a terasami je umiestnené 3,0m od hranice

Stavebné a konštrukčné riešenie

 

Objekt bude založený na základových pásoch, ktoré prebiehajú pod nosnými obvodovými a vnútornými stenami. Obvodové murivo je navrhnuté z keramických tvaroviek POROTHERM 30 P+D,  (250x300x238mm). Murivo je z vnútornej strany omietnuté sadrovo-vápennými omietkami a z vonkajšej strany je obložené tepelnoizolačnými doskami, na ktorý je aplikovaný vhodný omietkový systém. Vnútorná nosná stena hr. 300mm je na prízemí tiež z keramických tvaroviek POROTHERM 30 P+D, no v 2.NP a v podkroví sú nahradené keramickými tvarovkami POROTHERM 30 P+D Akustik (200x300x238mm) so zvukovou nepriezvučnosťou 61 dB.

Na prízemí tvorí nosnú konštrukciu podkladový betón hr. 150mm položený na zhutnenej zemine a štrkovom podsype.

Konštrukcia stopu na 2. NP bude vyhotovená ako železobetónová vystužená doska hrúbky 170mm. Po obvode je doska riešená ako bezvencová, pričom požadovaná tuhosť sa dosiahla hrúbkou dosky (jej vyhotovenie je zobrazené v časti statika vo vyššom stupni projektovej dokumentácie).

Monolitický stužujúci veniec bude situovaný len nad vnútorným nosným múrom. V miestach otvorov v obvodovom a vnútornom múre budú použité preklady stavebného systému Porotherm KPP (120×65) + nadbetónovanie. Železobetónové preklady budú osadené len nad oknami šírky 2400mm, viď projekt statiky (PSP). Pred betonážou prekladov je do debnenia vložená  tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hr. cca 50mm.

Objekty sú dvojpodlažné + povala. Každý z nich má jedno centrálne vnútorné schodisko, ktoré spája 1.NP s podkrovným priestorom 2.NP. Je riešené ako ľahké oceľové schodisko s drevenými nástupnicami.

Nad pôdorysom je navrhnutá sedlová krovová sústava s vikiermi nad väčšou časťou objektu. Sklon sedlových striech je v oboch smeroch 25°a v rovine vikierov je sklon 18°.

Nosnú konštrukciu zastrešenia objektu tvorí drevený krov.

Zateplenie je prevedené v rovine strešného plášťa minerálnou vlnou (hrúbka 200mm). Plochy strešných rovín tvorí betónová krytina Bramac.

Odvodnenie strechy zabezpečujú dostatočne navrhnuté sklony jednotlivých strešných rovín a odkvapové žľaby.

Vnútorné povrchy murovaných stien a priečok, sú tvorené ako vnútorná omietka Porotherm Univerzal hr. 15 mm, sadrovápenná, alternatívne VC omietka.

Vnútorné povrchy stropov sú opatrené omietkou Porotherm Univerzal hr. 15 mm, sadrovápenná, alternatívne VC omietka.

Vonkajší povrch je riešený ako kontaktný zateplovací systém TERRANOVA, s navrhnutou hrúbkou teplenej izolácie 75 mm, a tenkovrsvou omietkou. Sokel objektu vysoký 300mm bude z marmolitu.

Tepelnú a akustickú izoláciu v podlahách tvoria dosky z minerálnej vlny (viď. skladba podláh). Vonkajší kontaktný zateplovací systém TERRANOVA, s navrhnutou hrúbkou tepelnej izolácie 75mm z extrudovaného polystyrénu sa použije na zateplenie všetkých obvodových stien objektu, ako aj na balkónovú konštrukciu na 2.NP. Tepelnú izoláciu strechy tvorí minerálna vlna.

Podlahy sú navrhnuté ako ťažké plávajúce s rôznou nášľapnou vrstvou, podľa druhu a účelu miestnosti. V objekte sú použité dve nášlapné vrstvy, a to laminátové podlahy a keramické podlahy.

Zasklenie všetkých výplňových konštrukcií objektu je navrhnuté formou izolačného dvojskla. Okná, vstupné a balkónové dvere budú plastové. Bude použité celoobvodové kovanie, kľučky vo farbe okien.  Všetky okná budú mať bezpečnostnú fóliu.

Obytná plocha 1.NP ( 3 byty):                                                                              101,39 m2

Úžitková plocha 1.NP ( 3 byty):                                                                           168,07 m2

Obytná plocha 2.NP ( 3 byty):                                                                              127,88 m2

Úžitková plocha 2.NP ( 3 byty):                                                                           191,56 m2

Úžitková plocha povale (80%) ( 3 byty):                                                             73,15 m2

Celkový obstavaný priestor ( 1 objekt):                                                        1 420,00 m3

Celková obytná plocha:                                                                                        229,27 m2

Celková úžitková plocha:                                                                                     432,78 m2

Celková zastavaná plocha  objektu bez spevnených plôch:                          210,84 m2

Celková zastavaná plocha  objektu vrátane spevnených plôch:                  251,51 m2

Percento zastavanosti pozemku:                                                                        32,27

Plocha parcely:                                                                                                    653,40 m2