RD Dorota

CHARAKTERISTIKA STAVBY. DISPOZIČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE :

Navrhovaný rodinný dom s ozn. ako „Dorota 01 (02)“ bude samostatne stojaci dvojpodlažný, nepodpivničený objekt s integrovanou garážou pre jeden automobil. Navrhnutý je s plochou strechou (tzv. bezspádovou s min. spádom 2%). Nad integrovanou garážou je pochôdzna terasa.
Hlavný vstup aj vjazd do garáže stavebníka bude z JV strany pozemku stavebníka z miestnej prístupovej komunikácie, cez parcelu 888/14 (zatiaľ nie je zapísaná zmena), ktorej sú výlučnými vlastníkmi sú investor s manželkou. Použitím kvalitných stavebných materiálov a predpísanej technológie s podporou sekundárneho zdroja tepla (krbová pec) sa docieli realizácia nízko-energetického rodinného domu.
Hlavný vstupný priestor závetria vytvára hmota – nárožie domu s presahom horného podlažia. Vznikol takto krytý prístup cez závetrie do zádveria. V zádverí je integrovaná šatňová skriňa s odvetraným botníkom (nútené vetranie). Komunikačným „uzlom“ domu je vstupná / schodisková hala. Schodisko je navrhnuté ako dvojramenné priamočiare s medzipodestou. Priestor pod výstupným ramenom ohraničený schodiskovou konštrukciou a vretenovým múrom je určený pre osadenie kotla so zásobníkom TÚV. Je prepojený (zároveň vizuálne oddelený závesom) so sociálnou miestnosťou (umyváreň, WC). Chodba prepája schodisko s otvorenou obytnou časťou prízemia, kde sa nachádza obývačka s krbovou pecou, jedáleň a kuchyňa. K nej je v nároží priľahlá odvetraná komora. Prechod do záhrady. je navrhnutý cez terasu lemovanú pergolovým rámom (alt. prekrytú zhora).
Otvorenú dispozíciu dennej – spoločenskej časti prízemia domu opticky rozčleňuje symetrický prvok (krbová pec) a pri kuchynskej časti nika so vstavanými spotrebičmi.
Technicko-hospodárske zázemie dopĺňa skladový priestor v integrovanej garáži (regálový systém).
Na poschodí rodinného domu sa nachádza súkromno-odpočinková (nočná) zóna. Pozostáva z dvoch detských izieb, spálne rodičov, kúpeľne s WC a pochôdznej terasy. Táto bude slúžiť predovšetkým na nerušený relax a preto bude potrebné uvažovať s optickou stienkou, ktorá sa bude nachádzať presne v osi zrkadlenia oboch objektov rodinných domov „Dorota 01 (02)“. Terasový mobiliár sa podľa potreby uloží do sklápateľných lavíc. Prístup k údržbe plochej strechy sa bude riešiť rebríkom z tejto terasy, ktorá zároveň prestrešuje integrovanú garáž.
Kontajnery domového odpadu sa budú nachádzať pri zalomení múrikov oddeľujúcich záhradu od odstavnej plochy pre voľné nekryté parkovanie (3 stojiská). Bránička v tomto oplotení pod presahom poschodia zabezpečí chránený prístup do záhrady. Združené meracie zariadenie, kamera na video-záznamník (vrátnik), zvonček, schránky na poštu, pre donášku a pod. sa bude nachádzať na rohu panelového oplotenia pri RD „Dorota 02“ (viď. vizualizácie).
Z hľadiska architektonickej kompozície exteriéru objektu sa jedná o pomerne kompaktnú hmotu zakrytú plochou plochou strechou ukrytou z troch strán pohľadovo za atikami stien. Strecha je spádovaná jednosmerne v min. sklone 2% od ulice Krížna dozadu. Moderný jednoduchý dizajn je akcentovaný rámovými prvkami z uholníkov, lokálnym lemovaním niektorých okien a tiež obkladmi stien a sokla, resp. farebnosťou omietok (biela / šedá farba). Autor navrhol rozčleniť a dizajnovo zvýrazniť spoločný predeľovací múrik, tak že by sa popisné čísla oboch zrkadlovo orientovaných domov nachádzali na kontrastnom stenovom „panely“ – viď. grafika. Vonkajšie osvetlenie stien, múrikov či odstavnej plochy určenej na parkovanie je taktiež znázornené vo vizualizáciách.
Dizajnovo sa tento architektonický návrh dvoch zrkadlových rodinných domov (vypracovaných na individuálnu objednávku) nesnaží splynúť s rôznorodou zástavbou prevažne typových katalógových domov v okolitom mestskom prostredí, ale sa pokúša priniesť architektonické obohatenie a byť aktuálnym príkladom výstavby v duchu jedného zo súčasných trendov…

STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGICKÝCH SÚBOROV :

Technologické súbory sú umiestnené na prízemí pod výstupným ramenom schodiska. V základoch sa do objektu privádza voda, elektrický prúd, plyn a domáci telefón / videovrátnik – slaboprúd, odkanalizovanie bude riešené do verejnej mestskej kanalizácie – viď. projekt vyššieho stupňa. Tieto časti budú napojené na jestvujúce inžinierske siete vybudovanými domovými prípojkami. Miesta napojenia na verejné inžinierske siete zatiaľ nie sú známe. Samotné trasy verejných inžinierskych sietí poznáme informatívne. Toto bude predmetom zisťovania, overovania a projekčných návrhov v ďalšom stupni PD. Domové prípojky inžinierskych sietí budú vypracované v jednotlivých profesiách projektu pre stavebné povolenie. Ako primárny zdroj tepla bude slúžiť plynový kondenzačný kotol (so zásobníkom TÚV). Ako sekundárny zdroj tepla bude podľa potreby slúžiť krbová pec v otvorenom obytnom priestore. Komíny budú ukončené tesne nad plášťom plochej strechy s hlavicou s prírubou a nadstavené nerezovými nádstavcami. Dažďová voda zvedená zo striech bude zachytávaná podzemným kolektorom – zberačom a zaústená do akumulačnej nádrže a vsakovacích šácht. Bližšie informácie o primárnom druhu kotla a vykurovacích zariadeniach viď. projekt profesie – vykurovanie v dokumentácii pre stavebné povolenie (podrobnejšie vo vyššom stupni – projekte stavby určenom na realizáciu).

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A HMÔT :

- murovací materiál Ytong Lambda (Ytong YQ) od fi. Xella z presných pórobetónových tvárnic bez zateplenia
- strop Ytong Ekonom
- omietkové hmoty od fi. Baumit
- základy: monolitický železobetón, resp. zálievkové DT tvárnice alt. lokálne prostý betón – podľa projektu statiky
- izolácia proti spodnej vode a protiradónová ochrana
- jednoplášťová tzv. bezspádová plochá strecha s min. sklonom 2% na báze modif. bituménov, napr. Fatrafol
- oplechovanie: cenovo dostupnejší poplastovaný plech lokálne v bielom, resp. v šedom farebnom odtieni (viď grafické 3D vyobrazenie), nie meď !
- plastové okná a dvere (farba hnedá), 3-ité zasklenie (5÷7 komorový systém), napr. Weser, Slovaktual – podľa výberu investora
- autor návrhu architektonického konceptu odporúča garážovú bránu sekcionálnu lamelovú (resp. segmentovú rolovaciu)
- garáž nebude temperovaná !
- druh kotla a spôsob vykurovania určí samotný stavebník, investor
- nášľapné vrstvy podláh v jednotlivých miestnostiach budú spresnené v štádiu projektu pre stavebné povolenie
- vonkajšia exteriérová mrazuvzdorná dlažba nespevnených plôch závetria a terasy – prírodný kameň alebo tehlová lícová neomietaná (režná) tehla do suchého lôžka, dlažba od fi. Rustique podľa výberu investora
- vonkajšie lokálne časti obkladov stien a sokla a farebnosť – viď. vizualizácie 3D
- vnútorné stropné sadrokartónové podhľady Rigips, Knauf autor neodporúča
- 1 x jedno-prieduchový komín Schiedel pre krbové teleso, plus 1 x komín s dymovodom a multifunkčnou šachtou pre primárny zdroj tepla (pravdepodobne plynový kondenzačný kotol)
- madlo zábradlia z uholníkového profilu, farebný náter viď. grafika
- odvodňovacie žľaby, dvorné vpuste, zatrávňovacie tvárnice (panely)
- osvetlenie exteriéru rodinného domu a pozemku nástennými, resp. stojankovými svetlami
- oplotenie pozemku bude z panelových blokov nasúvaných na nosné stĺpikové konštrukcie