Výrobná hala, administratívna budova Leopoldov

Technická charakteristika stavby:

 

Statika stavebných konštrukcií:

Stavebný objekt  pozostáva z administratívnej časti a výrobnej časti.

Administratívna časť je dvojpodlažná, je navrhnutá s ustupujúcim 2.NP v krajných moduloch objektu. Celkové rozmery administratívnej časti sú 31,05 x 15,00 m.

Výrobná hala je oddilatovaná od administratívnej časti. Svetlá výška haly je 4,05 – 6,05 m.  Hala má rozpätie väzníkov 2 x 9,5 m, počet modulov je 21. Nosnú časť haly tvoria oceľové priestorové priehradové rámy v osovej vzdialenosti 3,0 m

 

Plynofikácia:

Navrhovaný administratívno-výrobný priestor predstavuje nového veľkoodberateľa plynu s ročným odberom cca 10700 m3/rok a max. hodinovým odberom 6,9m3/hod. Odber zemného plynu sa môže začať na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o nákupe ZP, ktorú musí prevádzkovateľ v predstihu uzavrieť.

Navrhované sú kotle, typ: 2 x Vaillant ecoTEC VU 466 12,3

Odberné plynové zariadenie bude zhotovené podľa STN 38 6420, 07 0703. ak je viac ako 50kW, ak menej tak, TPP 704 01 a TPP 702 02.

 

Vodné hospodárstvo – celkové bilancie:

Splašková kanalizácia:

Zariaďovacie predmety budú odkanalizované pomocou novodurových rúr pripojovacích a PVC rúr hrdlových. Hlavné stúpačky kanalizácie budú vyúsťovať nad strechu objektu, kde budú ukončené ventilačnou hlavicou. Stúpačky kanalizácie budú nad podlahou prízemia opatrené čistiacim kusom. Prístup k čistiacemu kusu bude pomocou dvierok 15 / 30. Stúpačky kanalizácie budú vedené v murive, alebo budú orabicované. Pripojovacie potrubie bude vedené v stenách. Mokré podlahy budú opatrené podlahovými vpusťami HL 310 NPr.

 

Dažďová kanalizácia:

Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané pomocou strešných vtokov typ HL a strešných žľabov. Jedná sa o vnútorné a vonkajšie dažďové zvody. Odpadné potrubie bude z PVC rúr hrdlových. Stúpačky budú nad podlahou prízemia opatrené čistiacim kusom. Stúpačky budú  vedené v murive orabicované alebo v inštalačnom jadre. Prístup k čistiacim kusom cez dvierka15/30.

Ležatá kanalizácia bude z PVC rúr hrdlových. Dažďová kanalizácia bude odvedená do vsakovacieho systému, prípadne sa bude zachytávať v zásobnej nádrži ELWA a bude elektrochemicky upravená a následne využívaná v rámci samostatného rozvodu pre splachovanie v nádržkách WC a úžitkovú potrebu, /polievanie…/ Potrubie kanalizácie bude uložené na pieskovom lôžku hr. 10,0cm. Po úspešnej  tlakovej skúške sa potrubie obsype pieskom hr. 15,0cm.

 

Studená voda – pitná:

Potrubie prípojky aj rozvod v objekte bude z plastových rúr. Vnútorné  rozvody  budú  izolované penovou izoláciou. Jednotlivé stúpačky a odbočky vody budú opatrené guľovým uzáverom. Prístup k uzáverom bude cez dvierka 15/15.

 

Studená voda – požiarna:

Prípojka požiarnej vody pre objekt bude napojená z vonkajšieho rozvodu požiarnej vody. Potrubie prípojky aj rozvod v objekte bude z oceľových rúr závitových pozinkovaných. Potrubie bude izolované plsteným pásom. Ako protipožiarna ochrana v objekte budú slúžiť 2

nástenné hydranty C52 na každom poschodí. Potrubie k hydrantom bude vedené v murive. Jednotlivé stúpačky budú opatrené uzáverom.

Pred uvedením do prevádzky sa musia všetky  rozvody vody podrobiť tlakovej skúške a dezinfikovať.

 

Teplá voda :

Príprava TÚV bude riešená centralizovaným spôsobom. Ohrev TÚV bude zabezpečený v kotloch a voda bude následne skladovaná v 150l zásobníku na TÚV s cirkuláciou.

Rozvody vody pre  zariaďovacie predmety budú vedené v stenách, alebo v podlahe. Platí pre studenú aj teplú vodu.

Pred uvedením do prevádzky sa musia rozvody vody podrobiť tlakovej skúške a dezinfikovať.

 

Zariaďovacie predmety:

Budú navrhnuté podľa požiadavky investora.

 

Bilancia potreby vody:

Priemerná denná potreba vody Qp:

 

20 admin. pracovníkov x 60 l/os/deň …………………….. = 1 200 l/deň

30 robotníkov x 120 l/os/smena – umývanie……………. = 3 600 l/deň

30 robotníkov x 5 l/os/smena – pitie …………………….. .= 150 l/deň

1 upratovačka x. 60 l/os/deň……………………………………= 60 l/deň

1 vrátnik x 60 l/os/deň……………………………………………=  60 l/deň

1 sklad. robotník  x 120 l/os/deň………………….…………=  1 20 l/deň

Priemerná denná potreba vody spolu Qp                      =  5 190 l/deň

Maximálna denná potreba vody   ,  Qm                        =  7 785  l/deň

Maximálna hodinová potreba vody Qh = 681 l/hod =  0,189l/sec

 

Ročná potreba vody  Qr = 1894,35 m3/rok

 

Potreba TUV :

Qpt   =  2 076 l/deň

Qmt  =  3 114,0l/deň

Qht   =    272,4 l/hod

 

 

Spotreba vody pre jeden vnútorný hydrant je 3,0 l/sek

Množstvo splaškových vôd z objektu :  5,19m3 / deň=1894,35 m3/rok

Dažďové vody z objektu:

Qd = 0,1806ha x 142 x 0,9 = 23,08 l/ sek

Vonkajšia kanalizácia:                                                                                                               

Bude odvádzať splaškové vody z objektu do žumpy nakoľko verejná kanalizácia nie je zriadená. Parkoviská a cesty  budú  odkanalizované  pomocou  uličných vpustí cez ORL a následne zaústené do vsakovania.

Kanalizačné šachty :

Na ploche budú riešené z betónových skruží. Na teréne budú šachty ukončené liatinovým kruhovým poklopom. Max. vzdialenosť šachiet je 50,0m.

Vonkajšia kanalizácia bude riešená z PVC rúr hrdlových. Potrubie bude uložené v ryhe na pieskovom lôžku hr 15,0cm po úspešnej tlakovej skúške sa potrubie obsype pieskom hr. 30,0cm . Ostatný zásyp bude vykopanou zeminou.

 

Výpočet odvádzaných vôd z parkovísk a ciest:

Dažďové vody z parkovísk:  Qd = 0,985ha x 142 x  0,8 = 111,89 l/ sek

 

Prípojka vody:

Objekt bude zásobovaný novou vodovodnou prípojkou N80, ktorá bude napojená na areálový vodovod DN100 napojený na verejný vodovod. Areálový vodovod sa zriadi z ul. Svobodu podľa potreby požiarnej vody a bude na ňom osadený nadzemný hydrant do vzdialenosti 30m od objektu. .